समृद्धि एड एजेन्सी, सदैव तपाईको सेवामा..

मिडिया सम्बन्धि हरेक आवश्यकताको सारथी, समृद्धि एड एजेन्सी ।

समृद्धि एड एजेन्सी, सदैव तपाईको सेवामा

मिडिया सम्बन्धि हरेक आवश्यकताको सारथी, समृद्धि एड एजेन्सी ।

समृद्धि एड एजेन्सी, सदैव तपाईको सेवामा ---

मिडिया सम्बन्धि हरेक आवश्यकताको सारथी, समृद्धि एड एजेन्सी ।